Behandelaanbod van GGz Breburg bij seksueel grensoverschrijdend gedrag

 
Ingezonden stuk

Het Centrum Forensische Zorg van GGz Breburg behandelt mensen met psychische problemen die door hun seksueel grensoverschrijdend gedrag met justitie in aanraking zijn gekomen of dreigen te komen. Het centrum heeft locaties in Breda en Tilburg.

Verwijzing

De cliënten kunnen aangemeld worden via Reclassering Nederland, via medewerkers van het Steunpunt Huiselijk Geweld en het Scenario Team Seksueel Geweld. Cliënten kunnen zich ook via hun huisarts vrijwillig melden. De huisarts geeft hen een verwijzing, waarmee zij zich kunnen aanmelden bij GGz Breburg.

Contra-indicaties

Contra-indicaties zijn slechte beheersing van de Nederlandse taal, een IQ lager dan 80, ernstige psychotische stoornis, ernstige mate van verslaving of acuut suïcidegevaar.

Gecombineerde behandeling

De behandeling bestaat uit een combinatie van methoden die zich reeds lang bewezen hebben en een therapie die gebaseerd is op het meest moderne inzicht ten aanzien van de behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarbij wordt gebruik gemaakt van groepstherapie, maar waar gewenst wordt ook individueel behandeld. Ook een combinatie hiervan behoort tot de mogelijkheden. Duur van het traject is twee jaar.

Hoofdbehandeling

De hoofdbehandeling is in eerste instantie gericht op het terugdringen van recidive of het optreden van daadwerkelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag . Samen met de cliënt wordt de achtergrond van het (dreigende) delict gedrag in kaart gebracht. Daarbij wordt nadrukkelijk stilgestaan bij de voorgeschiedenis van de cliënt en zijn of haar huidige situatie.
Nadat samen de ontstaansgeschiedenis van het delict is vastgesteld, wordt uitgebreid stilgestaan bij het zoeken en aanleren van handvatten om eventuele herhaling te kunnen voorkomen.

Good Lives Model

Wij hechten er grote waarde aan om niet alleen stil te staan bij het grensoverschrijdende gedrag maar ook samen met de cliënt toe te werken naar een zinvol en sociaal geaccepteerd bestaan. Hiertoe maken we gebruik van de behandelmethodiek, het Good Lives Model (GLM), recent ontwikkeld door T. Ward e.a. Het GLM richt zich vooral op het bevorderen van het welzijn van de delinquent en stelt de sterke eigenschappen en capaciteiten van het individu centraal.

Aanvullende therapieën

De op het seksueel grensoverschrijdende gedrag gerichte behandeling kan aangevuld worden met modules systeemtherapie, dramatherapie, Cognitieve Gedragstherapie (CGT) en Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR). EMDR is een behandelmethodiek voor traumaverwerking. Ook is ondersteuning door maatschappelijk werk mogelijk.

Systeem- en relatiegesprekken

Heeft het netwerk van de cliënt ondersteuning nodig, dan bieden we die in de vorm van systeemgesprekken/relatiegesprekken en een gespreksgroep voor verwanten. Binnen de gespreksgroep voor verwanten wordt informatie verstrekt en hebben deelnemers de gelegenheid onder begeleiding ervaringen uit te wisselen. Dit kan ook van belang zijn bij de ondersteuning van de cliënt in het opbouwen van een nieuwe toekomst.

Multidisciplinair team

Het forensisch team bestaat uit psychologen, systeemtherapeuten, een psychiater, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en een dramatherapeute. Waar nodig zoekt het team binnen GGz Breburg naar aanvullende expertise.

Centrum Forensische Zorg
Meer informatie
Secretariaat Centrum Forensische Zorg:
tel: 088- 0161600

Vraag naar:
Sammy Peter, teammanager, Andre Rijk, Gz-psycholoog/systeemtherapeut of Tonny van Bussel, sociaal psychiatrisch verpleegkundige /systeemtherapeut.