Informatie voor huisartsen over Centrum Seksueel Geweld

Ingezonden stuk
 
Als arts krijgt u geregeld te maken met mensen die te maken hebben (gehad) met seksueel geweld. Wat doet u in acute situaties? Het beste advies dat u aan slachtoffers van seksueel geweld of hun naasten kunt geven is: bel meteen met het Centrum Seksueel Geweld (CSG) via nummer 0800 0188. In ieder geval binnen zeven dagen na het seksueel geweld.

Snel, goed en deskundig

Hoe sneller iemand ons belt na een aanranding of verkrachting, des te beter wij kunnen helpen. Goede eerste opvang verkleint het risico op medische problemen en psychische klachten aanzienlijk, bovendien vergroot het de pakkans van daders. Het nummer 0800 0188 is daarom 24/7 gratis bereikbaar. De meldkamer zorgt ervoor dat slachtoffers van seksueel geweld bij een centrum in hun buurt terechtkunnen. Daar staat dan een team van artsen, verpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers, politie en andere deskundigen klaar. Vanaf 22 januari is ook in de regio West -en Midden-Brabant sprake van een Centrum Seksueel Geweld. De uitvoeringslocatie is het Amphia Ziekenhuis.

Eén verhaal, één team, één locatie

Dankzij de medische, forensische en psychosociale hulp van het CSG hoeven slachtoffers na een acuut incident niet vaker dan nodig hun verhaal te doen en krijgen zij hulp op één locatie in plaats van versnipperd over verschillende plekken. Ze worden opgevangen door een verpleegkundige die tijdens het hele bezoek bij hen blijft. Een casemanager, een persoonlijke begeleider die gespecialiseerd is in het onderwerp seksueel geweld, ziet de weken erna toe op het proces. De casemanager geeft uitleg en houdt in de gaten of bijvoorbeeld stressreacties verminderen. Alles wat het slachtoffer met de deskundigen bespreekt is vertrouwelijk. Het slachtoffer bepaalt, in overleg met onze deskundigen, ook altijd zelf wat er wel of niet gebeurt, bijvoorbeeld of er forensisch onderzoek plaatsvindt. Indien sprake is van een situatie van acute onveiligheid die valt onder de wet Meldcode, wordt contact gelegd met Veilig Thuis.

Onder de aandacht

Het CSG is geen gebouw met een groot CSG-bord aan de gevel, maar een samenwerkingsverband tussen professionals om de best mogelijke zorg te bieden. Ons landelijke netwerk is verspreid over zestien regio’s. In het CSG West- en Midden-Brabant zijn het Amphia Ziekenhuis, de Politie, het NFI, GGD, Veilig Thuis en Slachtofferhulp de organisaties die met elkaar samenwerken. Hiernaast wordt er in overleg met het slachtoffer samengewerkt met bijvoorbeeld GGz en overige (lopende) hulpverlening. Gelukkig weten steeds meer slachtoffers de weg te vinden naar ons expertisecentrum. Als huisarts kunt ook u een bijdrage leveren om slachtoffers van seksueel geweld beter en sneller de juiste hulp te bieden. Simpelweg door het bestaan van het CSG onder de aandacht te brengen van uw patiënten én uw collega’s. Bij deze brief ontvangt u een digitale folder die daarbij kan helpen. Daarnaast ontvangt u een artikel uit Huisarts & Wetenschap.

Bijzondere rol huisartsen

Indien een slachtoffer zich meldt bij het CSG en pertinent geen inzet van politie of strafrechtelijke vervolging wenst, kan de casemanager van het CSG het slachtoffer verwijzen naar de eigen huisarts of de huisartsenpost voor medische nazorg met het oog op zwangerschap, SOA, infectieziekten en kleinere letsels. Zo voorkomen we dat er onnodig beroep wordt gedaan op het eigen risico van de slachtoffers in het kader van de zorgverzekering. De casemanager draagt ook dan zorg voor (psychologische) traumascreening en leidt het slachtoffer toe naar gepaste hulpverlening.

Vermoedens seksueel geweld?

Bij vermoedens van seksueel geweld verzoeken we u om net als voorheen contact te leggen met Veilig Thuis of intercollegiaal te overleggen met evt. betrokken medisch specialisten.

Folders

Indien u folders wenst te bestellen, kunt u een mailtje sturen naar het algemene mailadres: west-midden-brabant@centrumseksueelgeweld.nl 

Help ons en help vooral de slachtoffers

Helpt u ons door slachtoffers naar het CSG door te verwijzen als dat nodig is? Onze hartelijke dank daarvoor!

Met vriendelijke groet,

Yvon van Gastel, Coördinator CSG West- en Midden-Brabant
E: Y.vangastel@centrumseksueelgeweld.nl T:06-30323048
E: CSG West- en Midden-Brabant algemeen: west-midden-brabant@centrumseksueelgeweld.nl