Project Ontwikkeling basis GGZ

 
Het project “Ontwikkeling Basis GGZ” gaat slagvaardig aan de gang met de Basis GGZ met name gericht op de huisartsenzorg/ POH-GGZ en de Generalistische Basis GGZ. Het hoofddoel van het project is het ontwikkelen van een sluitende zorgketen voor jeugd en volwassenen met psychische en/of psychosociale klachten of psychische stoornissen die vallen onder de huisartsenzorg/POH-GGZ en de Generalistische Basis GGZ, met daarbij een goede aansluiting met het sociale domein en Specialistische GGZ.

Dit alles heeft als resultaat dat de huisartsen/POH-GGZ en zorgverleners uit de GBGGZ de patiënt de meest passende zorg kunnen geven, die dicht bij patiënt kan worden aangeboden op een zo laag mogelijk interventie niveau.

Het project is bedoeld om ondersteuning te bieden aan de zorgverleners in het veld zodat de Basis GGZ beschikbaar is voor alle inwoners van de regio Midden-Brabant. De zorgverleners worden geconfronteerd met de uitwerking van de convenanten die door landelijk partijen en beroepsverenigingen zijn gesloten en de beleidsregel BGGZ. De zorgverzekeraars hebben het inkoopbeleid aangepast wat op 1 januari 2014 ingaat. Door deze verandering van beleid zullen de zorgverleners en patiënten op korte termijn hier op de werkvloer mee te maken krijgen.

Om bovenstaande ambitie gefaseerd uit te voeren is er binnen het project "Ontwikkelen van de Basis GGZ" gekozen om gedurende 1 jaar te werken aan de volgende speerpunten:

  1. Instroommanagement POH capaciteit naar nog niet bezette praktijken
  2. Vaststelling capaciteitsbehoefte onder de huisartsenpraktijken die nu al POH-GGZ in de praktijk hebben en zo nodig uitbreiding volgens nader uit te werken in een mix model inzet POH-GGZ
  3. Verbinding en coördinatie van bestaande werkende modellen van instroom, behandeling en verwijzing met koppeling met sociale domein naar andere wijkverbanden vooraf gegaan door een inventarisatie en knelpuntenanalyse
  4. Monitoring, verantwoording en vastlegging

Onderstaande documenten staan op het digitale platform Lijnlozezorg:

  • Flowchart, ter ondersteuning van de aanvraag POH-GGZ
  • Roadmap
  • Projectaanvraag
  • PPT huisartsenkring 6 februari 2014

Klik op deze link voor downloads. Voor vragen kunt u terecht bij de projectleider Jeanne van Os.